Izbornik Zatvoriti

Dokumenta

Ceo proces od početka projektovanja do izdavanja upotrebne dozvole je komplikovan i dugačak. Mi smo tu da taj proces u velikoj meri ubrzamo i pojednostavimo. Ulogu u ubrzanju i efikasnosti procesa, između ostalih, nosi i sam investitor. Kako bi se izbegle dodatne komplikacije koje mogu produžiti proces, investitor se treba voditi sledećim smernicama:

a) Jasan projektni zadatak – investitor treba jasno da izrazi šta želi da dobije projektom i objektom koji gradi, time obezbeđuje brz dolazak do željenog idejnog rešenja.
b) Detaljan uvid u idejno rešenje – kako bi izbegli izmene projekta nakon njegove razrade, investitor treba da bude siguran kada je usvojio rešenje za razradu da izmena više neće biti, jer nakon usvojenog rešenja svaka izmena podrazumeva vraćanje na početak izrade projektne dokumentacije kao i dodatan trošak
c) Izgradnja po projektu – investitor treba da izbegava izmene u izgradnji jer one sa sobom povlače proces od početka, tj. izradu projekta za izmenu građevinske dozvole, novu prijavu radova kao i obustavu radova dok ceo proces traje

1) Proces dobijanja građevinske dozvole

– Pre početka izrade projekta i ulaska u postupak dobijanja građevinske dozvole potrebno je pribaviti informaciju o lokaciji, u opštini, za parcelu na kojoj želite da gradite, u kojoj se može videti da li je ,i šta sve dozvoljeno za gradnju, kao i pravila gradnje i uređenja parcele. Takođe, potrebno je da investitor bude i jedini vlasnik parcele ili da ima potpisane i overene saglasnosti suvlasnika da može da gradi. Firma (pravno lice) može takođe biti vlasnik parcele u koliko se gradi poslovni objekat čiji će investitor biti firma. U slučaju rekonstrukcije, predmetni objekat mora biti legalan. U slučaju da nije, potrebno je obaviti proces ozakonjenja pre ulaska u proces rekonstrukcije. Za početak rada potrebno je obezbediti overeni KTP (Katastarsko-topografski plan) od strane ovlašćenog geometra, kao i projektni zadatak koji daje investitor. Kada su svi uslovi ispunjeni, i idejno rešenje usvojeno, projekat se predaje za izdavanje lokacijskih uslova. Kada sva javna preduzeća izdaju svoje uslove može se predati zahtev i dobiti građevinska dozvola. Ceo proces uključuje plaćanje taksi (opštinske takse, takse javnih preduzeća, taksa konverzije poljoprivrednog u građevinsko zemljište, taksa za gradsko građevinsko zemljište). Ove takse variraju drastično u zavisnosti od slučaja do slučaja i izdaju ih nadležni organi.

2) Prijava radova

– U proces prijave radova treba ući nakon dobijanja građevinske dozvole, a par nedelja pre planiranog početka radova. Sam proces može da traje nekoliko dana ali može potrajati i preko mesec dana, što zavisi od nadležnih organa. Uzimajući ovo u obzir, treba započeti proces na vreme, a ne nekoliko dana pre početka radova kako bi izbegli nepotrebne komplikacije. Potrebnu dokumentaciju za izdavanje prijave radova možete naći u fajlu ispod.

PREUZMI: Prijava radova

3) Prijava završetka izrade temelja

– Prijava završetka izrade temelja je obavezan korak u legalnoj izgradnji objekta i nezaobilazna stavka na putu ka upotrebnoj dozvoli. Ovaj korak podrazumeva da niste odstupili od projekta za građevinsku dozvolu prilikom izgradnje temelja. Takođe podrazumeva izlazak ovlašćenog geometra na teren sa zaduženjem da snimi izgrađeni temelj. Tako dobijeni snimak temelja, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje se građevinskoj inspekciji. Građevinska inspekcija će potom odrediti datum i izaći na teren i uveriti se da je izgrađeni temelj u skladu sa potrebnom dokumentacijom, nakon čega će izdati potvrdu o prijemu temelja na osnovu koje se može nastaviti sa daljim procesom. Ovaj korak ne podrazumeva obustavu radova nakon završenog temelja, ali bi trebao da se obavi odmah po zaršetku istog.

PREUZMI: Prijava završetka temelja

4) Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu

– Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu je obavezan korak u legalnoj izgradnji objekta i nezaobilazna stavka na putu ka upotrebnoj dozvoli. Ovaj korak podrazumeva da ste završili sa izgradnjom objekta (odnosi se na grube radove) i da niste odstupili od projekta za građevinsku dozvolu prilikom izgradnje (ovo se odnosi na sve dimenzije objekta, kao i na dimenzije svih otvora). Takođe podrazumeva izlazak ovlašćenog geometra na teren sa zaduženjem da snimi izgrađeni objekat. Tako dobijeni snimak objekta, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje se građevinskoj inspekciji. Građevinska inspekcija će potom odrediti datum i izaći na teren i uveriti se da je izgrađeni objekat u skladu sa potrebnom dokumentacijom, nakon čega će izdati potvrdu o prijemu izgrađenog objekta na osnovu koje se može nastaviti sa završnim radovima.

PREUZMI: Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu

5) Dobijanje upotrebne dozvole

– Finalni korak na putu ka legalnom objektu predstavlja dozvola za njegovuupotrebu i korišćenje. Ovime se dokazuje da je objekat izveden u skladu sa projektnom dokumentacijom, da su svi radovi izvedeni kvalitetno prema standardima u građevinarstvu i da je objekat spreman za eksploataciju. U trenutku izrade dokumentacije za upotrebnu dozvolu, svi radovi moraju biti završeni i objekat mora biti praktično useljiv. U procesu izdavanja upotrebne dozvole, ne može da učestvuje lice koje je učestvovalo u procesu izgradnje, tj. odgovorni projektant, saradnici na projektu, odgovorni izvođač radova i nadzorni organ, ne mogu učestvovati u procesu izdavanja upotrebne dozvole. Proces mora da vodi treće lice.

PREUZMI: Upotrebna dozvola